Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden
Artikel 1. Termen
In deze algemene voorwaarden van Breimode Brigitte worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.  
Leverancier: Breimode Brigitte, op internet handelend onder de naam www.brigitte-handwerken.nl.
Consument: Een wederpartij van leverancier die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Koper: Een wederpartij van de leverancier handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen leverancier en consument/koper.
Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen leverancier en een consument/koper waarop de leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De opdracht of bestelling middels elektronische formulieren van de consument/koper aan leverancier geldt als acceptatie van de algemene leveringsvoorwaarden van de leverancier.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen in de internetpresentatie van leverancier zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid op de datum van levering.
2. Aangegeven prijzen in aanbiedingen zijn in Euro's en incl. BTW/omzetbelasting.
3. De consument/koper dient er voor zorg te dragen dat de juiste specificaties op de elektronische formulieren komen te staan.
4. Leveringen kunnen betaald worden, via iDEAL. Bij betaling via iDEAL is de consument/koper verantwoordelijk voor de juiste afhandeling van de betaling door middel van de elektronische betaalmogelijkheden van zijn eigen bankrelatie.
5. Leveringen worden franco verstuurd. Er worden uitsluitend (een gedeelte van) de verzendkosten in rekening gebracht.
6. Leverancier kan zonder vooraankondiging specificaties en prijzen wijzigen. Dit geldt uiteraard niet voor bestellingen die reeds geboekt zijn.
7. Leverancier kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument/koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had horen te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Hieronder vallen ook type- en scanfouten.
8. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Bij nabestellingen dient de consument/koper uit te gaan van de op dat moment te vinden prijzen op de internetsite.
9. Wanneer de consument/koper een volledig ingevuld elektronisch formulier doet toekomen aan de leverancier met de aanvraag tot levering van een product zal leverancier hierop reageren. Is de reactie positief, dan is er sprake van een overeenkomst tussen consument/koper en leverancier.
10. Met het akkoord gaan van deze voorwaarden accepteert de consument/koper elektronische formulieren als geldig middel om tot overeenkomsten te komen.

Artikel 4. Levering
1. Goederen worden verzonden op de wijze als in artikel 3 beschreven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Goederen worden in de regel binnen 5 werkdagen na ontvangst van de order naar consument/koper verstuurd. Indien de betaling via iDEAL, Bancontact of Sofort tot stand is gekomen zal de leverancier de verificatie van de betaling afwachten.
3. Voor goederen die bij leverancier niet voorradig zijn, zal zo mogelijk een leveringstermijn worden aangehouden van maximaal 30 werkdagen. De consument/koper zal hierover per e-mail ingelicht worden.
4. Mocht leverancier niet in staat zijn om wat voor reden dan ook de door consument/koper bestelde artikelen binnen 30 dagen te leveren, dan is consument/koper gerechtigd de bestelling schriftelijk en kosteloos te annuleren met vermelding van zijn bankrekeningnummer. Leverancier zal binnen 14 dagen het eventueel reeds naar hem overgemaakte factuurbedrag terugboeken naar dit rekeningnummer.
5. Na ontvangst van de producten heeft de consument/koper een afkoelingsperiode van 14 dagen. Hij mag zonder opgaaf van redenen de koopovereenkomst ontbinden en de producten retour zenden, kosten voor verzending zijn dan voor rekening van consument/koper.  Leverancier zal binnen 30 dagen het eventueel vooruitbetaalde bedrag terugstorten. Producten die retour gezonden worden aan leverancier dienen onbeschadigd te zijn en in originele ongeopende verpakking te zitten. Ook dient, zo mogelijk, de factuur te worden meegezonden. 

Artikel 5. Garantie
1. Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.
2. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer  het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van leverancier, consument/koper of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de geleverde artikelen.

Artikel 6. Onderzoek/Reclames
1. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument/koper binnen acht dagen te melden aan de leverancier. Ook hiervoor wordt in overleg tussen leverancier en consument/koper een voor beide partijen acceptabele oplossing gezocht.

Artikel 7. Risico overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van overeenkomst zijn, gaat over op consument/koper op het moment waarop deze als "brievenbuspost" door leverancier bij de vervoerder wordt aangeboden. Bij verzending "onder rembours" gaat het risico van verlies of beschadiging over op consument/koper op het moment dat het onderwerp van overeenkomst door consument/koper of een door hem aangewezen derde geaccepteerd wordt bij aflevering door een vervoerder.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Indien door leverancier geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van leverancier jegens consument/koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden in artikel 5 is geregeld.
2. Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten en schade die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
- Daden of nalatigheden van de consument/koper.
- Nalatigheden of ondeskundig handelen door de consument/koper wat betreft het onderhoud en verwerken van geleverde producten.
- Beschadigingen aan geleverde producten ten gevolge van mechanische dan wel biologische invloeden van buitenaf.
- Normale slijtage aan de geleverde zaken.
- Verkleuring en veroudering van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van het licht. (ook IR- of UV-straling)
- Enige andere van buitenaf komende oorzaak.
- Kleurafwijkingen in het gehele assortiment door handmatige afwerkingen of verschil in verfbaden.
- Overmacht, zie artikel 9.
- Niet kunnen leveren doordat producenten hun overeenkomsten met leverancier niet nakomen.
- Besmettingen van consument/kopers computers door e-mail contact met leverancier. Leverancier zal zijn uiterste best doen risico's hiervan uit te sluiten. Consument/koper dient zelf e-mail/internet bestanden te scannen op virussen.
3. De op de internetsite vermelde benamingen, benoemingen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn louter aangegeven als indicatie om een product te kunnen omschrijven/tonen. Aan deze kunnen geen rechten worden ontleend omdat deze op meerdere manieren zijn te interpreteren. Artikelen, onderdelen van artikelen of de verpakkingen kunnen hier dus van afwijken.

Artikel 9. Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden te komen tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan opzet of schuld.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 10. Retourneren 
1. Indien de consument/koper de bestelde artikelen wil retourneren om andere dan onder artikel 6 genoemde redenen, zullen kosten van verzending (brievenbuspost en onder rembours) van leverancier naar consument/koper en van consument/koper naar leverancier, voor rekening zijn van consument/koper. Consument/koper mag retourneren binnen 14 dagen na afleverdatum.
2. Het aankoopbedrag van de bestelling zal met aftrek van de verzendkosten binnen 30 dagen worden teruggestort op het door consument/koper aan leverancier doorgegeven rekeningnummer. Dit rekeningnummer dient door consument/koper te worden toegevoegd aan de te retourneren goederen.
3, In afwijking op het vermelde in lid 2 is wegens maatregelen in verband met het Covid-19 virus en mogelijk besmettingsgevaar daarmee, het retourneren van goederen NIET mogelijk

Artikel 11. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen leverancier en consument/koper is het Nederlands Recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.


Klik hier als u deze leveringsvoorwaarden wilt downloaden.